[Skip to Content]
logo Chinese Logo

A Little Boat

Xiăo xiăo de chuán

小小的船

yè shèng táo cí

叶圣陶(词)

Wān wān de yùe er xiăo xiăo de chuán

弯弯的月儿小小的船

Xiăo xiăo de chuán er liăng tóu jiān

小小的船儿两头尖

Wŏ zài xiăo xiăo de chuán lĭ zuò

我在小小的船里坐

Zhĭ kàn jiàn

只看见

Shăn shăn de xīng xing lán lán de tiān

闪闪的星星蓝蓝的天