[Skip to Content]
logo Chinese Logo

Little Mouse on the Lamp

Xiǎo Lǎo Shŭ Shàng Dēng Tái

小老鼠上灯台

Xiǎo lǎo shŭ shàng dēng tái

小老鼠上灯台

Tōu yóu chī, xià bù lái

偷油吃,下不来

Miao miao miao, māo lái le

喵喵喵,猫来了

Ji li gu lu gŭn xià lái

叽里咕噜滚下来