[Skip to Content]
logo Chinese Logo

Twinkle, Twinkle, Little Star

Xiăo xīng xīng

小星星

Yì shăn yì shăn liàng jīng jīng

一闪一闪亮晶晶

Măn tiān dōu shì xiăo xīng xing

满天都是小星星

Guà zài tiān shang fàng guāng míng

挂在天上放光明

Hăo xiàng xŭ duō xiăo yăn jing

好像许多小眼睛

Yì shăn yì shăn liàng jīng jīng

一闪一闪亮晶晶

Măn tiān dōu shì xiăo xīng xing

满天都是小星星