[Skip to Content]
logo Chinese Logo

Little White Boat

poem

xiăo bái chuán

小 白 船

lán lán de tiān kōng yín hé li

蓝蓝的天空银河里

yŏu zh-pinyinī xiăo bái chuán

有只小白船

chuán shang yŏu kē guì huā shù

船上有棵桂花树

yŏu zh-pinyinī xiăo bái chuán

白兔在游玩

Jiăng er jiăng er kàn bu jiàn

桨儿桨儿看不见

chuán shang yĕ méi fán

船上也没帆

piāo ya piāo ya

飘呀飘呀

piāo xiàng xī tiān

飘上西天