[Skip to Content]
logo Chinese Logo

Little White Rabbit

Xiǎo Bái Tù

小白兔

Xiǎo bái tù

小白兔,

Bái yòu bái

白又白,

Liǎng zhī ĕr duō shù qĭ lái

两只耳朵竖起来。

Ài chī luó bo

爱吃萝卜,

Ài chī cài

爱吃菜,

Bèng bèng tiào tiào zhēn kĕ ài

蹦蹦跳跳真可爱。