[Skip to Content]
logo Chinese Logo

jìng yè sī
静夜思

poem

jìng

bái

(唐)

chuáng

qián

míng

yuè

guāng,

光,

shì

shàng

shuāng。

霜。

tóu

wàng

míng

yuè,

月,

tóu

xiāng。

乡。

Thoughts on a Tranquil Night

By Li Bai

Before my bed a pool of light,

Can it be hoar-frost on the ground?

Looking up, I find the moon bright,

Bowing down, in homesickness I’m drowned.

mĭn

nóng

èr

shŏu

èr

(其

二)

shēn

(唐)

chú

dāng

wŭ,

午,

hàn

xià

tŭ。

土。

shéi

zhī

pán

zhōng

cān,

餐,

jiē

xīn

kŭ。

苦。

The Peasants

By Li Shen

At noon they weed with hoes,

Their sweat drips on the soil.

Each bowl of rice, who knows?

Is the fruit of hard toil.

xiāng

wáng

wéi

(唐)

hóng

dòu

shēng

nán

guó,

国,

chūn

lái

zhī。

枝。

yuan

jūn

duō

căi

xié,

撷,

zuì

xiāng

sī。

思。

Love Beans

By Wang Wei

Red beans in South grow.

Spring comes, sprays aglow.

Pick more beans, may thou?

Of love they're best show!

flower