[Skip to Content]
logo Chinese Logo

On Children - Kahlil Gibran

poem
kahlil gibran

致我们终将远离的子女

– 纪伯伦 (黎巴嫩)

nĭ de ér nǚ, qí shí bú shì nĭ de ér nǚ

你的儿女,其实不是你的儿女。

tā men shì shēng mìng duì yú zì shēn kĕ wàng ér dàn shēng de hái zi

他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。

tā men jiè zhù nĭ lái dào zhè shì jiè, què fēi yīn nĭ ér lái

他们借助你来到这世界,却非因你而来。

tā men zài nĭ shēn páng, què bìng bù shŭ yú nĭ.

他们在你身旁,却并不属于你。

......

child