[Skip to Content]
logo Chinese Logo

Ŏu rán
偶然

Xú zhì mó
徐志摩

Wǒ shì tiān kōng lĭ de yí piàn yún

我是天空里的一片云,

Ŏu’ ér tóu yĭng zài nĭ de bō xīn

偶尔投影在你的波心——

Nĭ bú bì yà yì

你不必讶异,

Gèng wú xū huān xĭ

更无须欢喜——

zài zhuǎn shùn jiān xiāo miè le zōng yĭng

在转瞬间消灭了踪影。

Nĭ wǒ xiāng féng zài hēi yè de hǎi shàng

你我相逢在黑夜的海上,

Nĭ yǒu nĭ de, wǒ yǒu wǒ de, fāng xiàng

你有你的,我有我的,方向;

Nĭ jì de yĕ hǎo

你记得也好,

Zuì hǎo nĭ wàng diào

最好你忘掉,

Zài zhè jiāo huì shí hù fàng de guāng liàng

在这交会时互放的光亮!