[Skip to Content]
logo Chinese Logo

qīng míng
清明

pink flowers

qīng

míng


qīng

míng

shí

jié

fēn

fēn,

纷,

shàng

xíng

rén

duàn

hún。

魂。

jiè

wèn

jiŭ

jiā

chù

yŏu?

有?

tóng

yáo

zhĭ

xìng

huā

cūn。

村。

Qingming

by Dù Mù (Tang Dynasty)

On day of Qingming Festival, a drizzly rain falls.
On the road, the traveler, disconsolate.
Enquiring, where can an inn be found?
A cow herder boy points, far away, to Apricot Blossom Village.

poem

More information about Dù Mù