[Skip to Content]
logo Chinese Logo

Shān cūn yŏng huái
山村咏怀

by (Sòng Dynasty) Shào Yōng
(北宋)邵雍

yi qu er san li

èr

sān

里,

Yīn

cūn

jiā

家。

Tíng

tái

liù

zuò

座,

jiŭ

shí

zhī

huā

花。

One Travels Two or Three Miles

One travels two or three miles,

Can see four or five houses with smoking chimneys,

Six or seven pavilions,

Eight, nine or ten flowers.