[Skip to Content]
logo Chinese Logo

Spring Down

cherry blossom flower

Chūn

xiǎo


(唐)


孟浩然

Chūn

mián

jué

xiǎo,

晓,

Chù

chù

wén

niǎo.

鸟。

lái

fēng

shēng,

声,

Huā

luò

zhī

duō

shǎo.

少。

Spring Down

by Mèng Hàorán (Tang Dynasty)

Sleeping in spring, I hardly know day breaks.
Everywhere I can hear birds singing.
At night I heard the sound of wind and rain.
Who knows how many flowers had fallen next morning.

Spring Down in calligraphy

Chinese characters