[Skip to Content]
logo Chinese Logo

Zài bié kāng qiáo
再别康桥

Xú zhì mó
徐志摩

Qīng qing de wǒ zǒu le

轻轻的我走了

Zhèng rú wǒ qīng qing de lái

正如我轻轻的来

Wǒ qīng qing de zhāo shǒu

我轻轻的招手

Zuò bié xī tiān de yún cǎi

作别西天的云彩

Nà shì hé pàn de qīng liŭ

那河畔的青柳

Shì xī yáng zhōng de xīn niáng

是夕阳中的新娘

Bō guāng lĭ de yàn yĭng

波光里的艳影

Zài wǒ xīn tóu dàng yàng

在我心头荡漾

……