[Skip to Content]
logo Chinese Logo

Songs

我真的受伤了

Wǒ zhēn de shòu shāng le

I Really Hurt

This is a good song that helps you understand LE /了 better!

橄榄树

găn lăn shù

Olive Tree

lavender

大鱼

dà yú

Big Fish

big fish

虫儿飞

chóng ér fēi

Fireflies Fly

fireflies

贝加尔湖畔

bèi jiā ĕr hú pàn

On the Banks of Lake Baikal

lake