[Skip to Content]
logo Chinese Logo

On the Banks of Lake Baikal

贝加尔湖畔

bèi jiā ĕr hú pàn

On the Banks of Lake Baikal

主唱: 李健 词曲:李健

lake

在我的怀里,

zài wǒ de huái lĭ,

在你的眼里,

zài nĭ de yăn lĭ,

那里春风沉醉,

nà lĭ chūn fēng chén zuì,

那里绿草如茵。

nà lĭ lǜ căo rú yīn.


月光把爱恋,

yuè guāng bă ài liàn,

洒满了湖面,

să măn le hú miàn,

两个人的篝火,

liăng gè rén de gōu huǒ,

照亮整个夜晚。

zhào liàng zhěng gè yè wăn.