[Skip to Content]
logo Chinese Logo
big fish

大鱼

dà yú

Big Fish

Theme song | Big Fish ·Begonia

Some beautiful lyrics

kàn hăi tiān yí sè

看海天一色

tīng fēng qĭ yŭ luò

听风起雨落

zhí zĭ shǒu chuī sàn cāng máng máng yān bō

执子手 吹散苍茫茫烟波

“执子手” is an ancient way to say, “hold your hand”. Nowadays in China, we say

“牵着你的手”(qiān zhe nĭ de shǒu)

or,

“拉着你的手”(lā zhe nĭ de shǒu)。