[Skip to Content]
logo Chinese Logo

Fireflies Fly

fireflies

黑黑的天空低垂,

hēi hēi de tiān kōng dī chuí,

亮亮的繁星相随,

liàng liàng de fán xīng xiāng suí,

虫儿飞虫儿飞,

chóng’r fēi chóng’r fēi,

你在思念谁.

nĭ zài sī niàn shéi.

Fireflies Fly

The sky fills with dark rays,
Stars twinkle the Milky Way.
Fireflies say, fireflies say,
Yearn for whom you may?